Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

a) Prodávající

Ma fée s.r.o, IČ 05007020, se sídlem Purkyňova 445/6, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou.

b) Kupující

Osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej výrobků prodávajícího kupujícímu.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

V případě objednávky učiněné ústně (telefonicky nebo osobně), je kupní smlouva uzavřena akceptací objednávky prodávajícím. Je-li objednávka učiněna písemně přes prostředky dálkové komunikace (emailem, přes eshop www.mafee.cz či osobní zprávou přes facebook.com), prodávající objednávku neprodleně potvrdí kupujícímu, přičemž teprve potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy. Již uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě zákonných důvodů nebo dohodou stran.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží již nevyrábí, není skladem nebo se výrazným způsobem změnila cena vstupních nákladů prodávajícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo vyplacena v hotovosti. 


3. Způsob platby

Kupující mohou zaplatit zboží v hotovosti při převzetí zboží nebo platbou předem na bankovní účet prodávajícího. Objednávka je v tomto případě ze strany prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.


4. Doba dodání zboží

U nabízeného zboží, které je skladem, prodávající zboží předá k přepravě do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že prodávající není schopen zajistit expedici zboží do shora uvedeného termínu (tj. pěti pracovních dní), kontaktuje kupujícího a domluví s ním prodloužení doby dodání nebo jiný způsob řešení.


5. Způsob dopravy

Není-li mezi stranami jiného ujednání, prodávající zasílá zboží kupujícímu pomocí přepravce (PPL) na adresu uvedenou v objednávce. Náklady na přepravu hradí kupující a nejsou zahrnuty do výše kupní ceny. Zasilatelské náklady činí 150,- Kč  (dobírka) nebo 120,- Kč (bankovní převod). Při nákupu zboží nad Kč 1500,- hradí náklady přepravy prodávající. 

V případě, že bude balík doručen s viditelným poškozením, kupující je oprávněn jej nepřevzít. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel, reklamaci budete moci uplatnit pouze u dopravce.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne, prodávající je oprávněn požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. Veškeré nesplacené pohledávky budou prodávajícím vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.


6. Reklamace

Dodané zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku jeho převzetí, prohlédnout. Ve stejné lhůtě je povinen o zjevných vadách informovat prodávajícího, v opačném případě jeho práva z vadného plnění zanikají.

O vadách, které se vyskytnou v záruční době, je kupující povinen informovat prodávajícího, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Při reklamaci zboží je povinen dostatečně specifikovat, v čem spočívá vada zboží, případně jak se vada projevuje. Kupující prokáže původ zboží při vyřizování reklamace příslušnou fakturou a číslem objednávky. 

Prodávající neodpovídá za vady výrobku, které byly způsobeny skladováním v rozporu s upozorněními uvedenými na etiketách konkrétních výrobků.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. 

Po uznání reklamace zasílá kupující zboží na adresu prodávajícího, přičemž kupující je povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalu vzhledem ke specifikům zboží, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží není možné zasílat na dobírku. Částka odpovídající kupní ceně reklamovaného zboží, bude při odstoupení od smlouvy vrácena na bankovní účet kupujícího.


7. Konkurence

Není-li mezi prodávajícím a kupujícím učiněna jiná dohoda, prodávající není povinen v dané lokalitě garantovat exkluzivitu jeho výrobků pouze pro kupujícího.  Prodávající je oprávněn v dané lokalitě prodávat své výrobky i jiným subjektům. 


8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.


9. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující zároveň uzavřením kupní smlouvy souhlasí, že uzavřená kupní smlouva mezi ním a prodávajícím, se bude řídit těmito obchodními podmínkami.


Platné od 25.11.2016.